Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie: lees ons cookie-beleid of verberg deze melding. ×

Programmabeleid Bepalend Orgaan

Programmabeleid Bepalend Orgaan van de Stichting Lokale Omroep Krimpen aan den IJssel

PBO? Wat is dat nu weer?

Even voorstellen: Het Programmabeleid Bepalend Orgaan van de Lokale Omroep Krimpen aan den IJssel

Wat mag een (publieke) lokale omroep?

Iedere publieke lokale omroep, dus ook de ‘ Stichting Lokale Omroep Krimpen aan den IJssel’ (hierna: de LOK), moet om te mogen uitzenden voldoen aan de eisen van de Mediawet. Daarin is vastgelegd dat een lokale omroep tot doel moet hebben: “…een programma voor algemene omroep te verzorgen en alle activiteiten te verrichten die daarvoor nodig zijn.” En verder: “…dat het programma in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften dat de lokale omroep kan worden geacht van algemeen nut te zijn.” In gewone mensentaal: de LOK mag niet zomaar allerlei programma’s uitzenden. Die programma’s moeten aan een aantal eisen voldoen. Een van die eisen is bijvoorbeeld het ‘programmavoorschrift’ dat 50% van de uitzendingen informatief (‘I’), cultureel (‘C’) en educatief (‘E’) van karakter moet zijn en ook gericht moeten zijn op de eigen gemeente; de zogenaamde ‘50% ICE-eis’.

Het PBO is verantwoordelijk voor het programmabeleid

Onder meer om dat te ‘bewaken’ is in de Mediawet ook geregeld dat iedere lokale omroep, dus ook de LOK, beschikt over een ‘Programmabeleid Bepalend Orgaan’ (PBO). De naam zegt het al: het PBO is (onder meer) verantwoordelijk voor het vaststellen van het programmabeleid; in ons geval het programmabeleid van de LOK. Het toetst de in dat programmabeleid verwoorde uitgangspunten. Het geeft adviezen en het stelt ieder jaar een rapportage over het programmabeleid op ten behoeve van het Bestuur van de LOK en het landelijke Commissariaat voor de Media

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de lokale omroep

Het Bestuur van de LOK is verantwoordelijk voor het functioneren van de omroepinstelling als zodanig. Het ziet toe op het goed verlopen van de LOK-uitzendingen en bevordert en bespreekt ideeën voor nieuwe programma’s. Voor de uitzendingen zelf is er de programmastaf, onder leiding van een hoofd uitzendingen. Dat hoofd uitzendingen is verantwoordelijk voor de inhoud van de programma’s en legt daarover op zijn beurt weer verantwoording af aan het Bestuur.

Hoe is het PBO samengesteld?

De Mediawet schrijft voor dat een PBO ‘representatief moet zijn voor de in de gemeente (in ons geval dus Krimpen aan den IJssel) voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen’. Daarbij kan men denken aan maatschappelijke zorg en welzijn, kunst en cultuur, kerkgenootschappen, onderwijs en educatie, werkgevers, werknemers, etnische en culturele minderheden, sport en recreatie. Maar natuurlijk kunnen er in een PBO ook leden ‘op persoonlijke titel’ zitten. Het Commissariaat voor de Media adviseert dat een PBO ten minste acht leden moet tellen. In het PBO van de LOK zitten op dit moment twaalf leden. Zij zijn betrokken en/of werkzaam bij:

 • de Raad van Kerken
 • de Lionsclub Krimpen aan den IJssel
 • de Openbare Bibliotheek
 • Vierstroomzorgring
 • Stichting Trouw aan Oranje
 • het onderwijsveld
 • het Streekmuseum Crimpenerhof
 • de samenwerkende ouderenorganisaties
 • de Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel
 • Politie Regio Rijnmond
 • Voetbalvereniging DCV
 • Tennisvereniging Langeland

En hoe werkt dat nu in de praktijk?

In de praktijk werken het Bestuur en het PBO nauw samen. Het PBO vergadert vier maal per jaar. Die vergaderingen zijn bedoeld om:

 • de programmering van de LOK te beoordelen, deze eventueel bij te stellen en ten slotte vast te stellen;
 • te controleren of de programmering voldoet aan het wettelijk voorschrift (de ’50 %<